ישראל
ת"אירושליםנצרתאילת
מצרים
סיני
פיליפינים
מאנילה

תנאי הזמנה

להלן התנאים וההתניות של אקווה סאן וילג’.

 1. תחולה
 2. התנאים וההתניות להלן חלים על החוזה במקום האירוח (המכיל ומחליף את התנאים להלן: חוזה לינה, חוזה קבלת לקוח, חוזה מקום האירוח, חוזה חדרים, חוזה חדרי הוסטל; יכונה להלן "החוזה") וכן כל השירותים והמוצרים האחרים המוענקים ללקוח (מכיל ומחליף את המונחים להלן: אורח, צד מזמין, שוכר, מפעיל תיירות, סוכן) על ידי אקווה סאן וילג’.

דרך נואבה, דרום סיני, מצרים

אקווה סאן וילג' סיני

 1. תנאים חורגים, לרבות ככל שהינם נכללים בתנאים ובהתניות הכלליים של הלקוח, לא יחולו, אלא אם אושרו במפורש על ידי אקווה סאן וילג’ בכתב.
 2. חתימת החוזה
 3. עם בקשתו של הלקוח לביצוע הזמנה, ייווצר חוזה באמצעות אישורה התואם של ההזמנה על ידי מקום האירוח.
 4. השותפים לחוזה הינם אקווה סאן וילג’ והלקוח. אם ההזמנה בוצעה על ידי צד שלישי מטעמו של הלקוח, יישא צד זה בחבות כלפי מקום האירוח במשותף עם הלקוח ובנפרד ממנו בגין כל ההתחייבויות הנובעות מן החוזה, אם נמצאת ברשותו של מקום האירוח הצהרה תואמת אשר ניתנה על ידי הצד השלישי. ללא קשר לאמור לעיל, כל צד מזמין מחויב להעביר את הפרטים הקשורים להזמנה ללקוח, ובייחוד תנאים והתניות אלה.
 5. השכרת משנה והשכרה חוזרת של חדרים והשימוש בהם למטרות כלשהן למעט האירוח דורשים את הסכמתו המוקדמת בכתב של מקום האירוח.
 6. הזמנות תתבצענה בידי אנשים בעלי כשירות משפטית לחתום על חוזים בלבד.
 7. בעת הזמנת מיטות בחדר משותף, ינסה אקווה סאן וילג’ לשכן אנשים המופיעים באותה הזמנה באותו החדר, אולם לא ניתן להבטיח זאת.
 8. חוזה זה דורש ציות לגרסה המעודכנת ביותר של כללי הבית. ניתן להוריד תנאים אלה מאתר האינטרנט של ההוסטל. www.abrahamhostels.com

III. שירותים, מחירים, תשלום

 1. מקום האירוח מחויב לדאוג לזמינותם של החדרים המוזמנים לפי תנאים והתניות אלה ולספק את השירותים המוסכמים.
 2. מקום האירוח יהיה רשאי, מסיבות מהותיות, לשכן את הלקוח במקום אירוח אחר בעל סטנדרטים ושירותים שווי ערך תמורת המחיר המוסכם באופן בלתי חוזר, אם האירוח במקום המוזמן אינו אפשרי.
 3. הלקוח מחויב לשלם את המחירים החלים או המוסכמים באשר לאירוח ולשירותים הנוספים בהם נעשה שימוש על ידי הלקוח, בהתאמה. הוראה זו חלה גם על שירותים והוצאות של מקום האירוח כלפי צדדים שלישיים, אשר תיגרמנה כתוצאה מביצוע השירותים אשר יוענקו על פי בקשת הלקוח.
 4. מקום האירוח רשאי לשנות את המחירים, אם יהיה ברצונו של הלקוח לשנות במועד מאוחר יותר את מספר החדרים המוזמנים, את השירותים או את משך השהות במקום האירוח.
 5. אקווה סאן וילג’ סיני יגבה תשלום מראש במועד חתימת החוזה או לאחר מכן, וכמו כן רשאי לבקש פקדון בצורה של כרטיס אשראי לביטחון.
 1. הסכום הכולל, בניכוי הפיקדונות האפשריים, כפי שיפורט בחשבון לפי סעיפים, יהפוך בר-פירעון במועד ההגעה, אלא אם יוסדר אחרת קודם לכן.
 2. התרה על ידי הלקוח דמי ביטול וחיוב בגין אי-הופעה
 3. אין להכניס חיות מחמד – כלב נחייה יורשה לאחר הצגת תעודה מתאימה.
 4. מקום האירוח מעניק ללקוח את הזכות להתיר את החוזה בכל עת. בהקשר זה תחולנה ההוראות להלן:

1.1. ביטול

ביטולים של הזמנות עד 2 חדרים (כולל) אשר יתבצעו עד 7 ימים טרם מועד ההגעה לא יהיו כרוכים בדמי ביטול, אלא אם ההזמנה בוצעה בתעריף אשר אינו מזכה בהחזר, כאשר במקרה האמור לא יוענק כל החזר או זיכוי במקרה של ביטול בכל עת. ביטול פחות מ 7 ימים טרם מועד ההגעה יהיו כרוכים בדמי ביטול על סך ההזמנה כולה, ולא יוענק כל החזר או זיכוי במקרים אלו.

ביטולים של הזמנות בנות 3 חדרים או יותר אשר יתבצעו עד 10 ימים טרם מועד ההגעה לא יהיו כרוכים בדמי ביטול, אלא אם ההזמנה בוצעה בתעריף אשר אינו מזכה בהחזר, כאשר במקרה האמור לא יוענק כל החזר או זיכוי במקרה של ביטול בכל עת. ביטול פחות מ 10 ימים טרם מועד ההגעה יהיו כרוכים בדמי ביטול על סך ההזמנה כולה, ולא יוענק כל החזר או זיכוי במקרים אלו.

בקשות לביטול חייבות להתבצע בכתב ולהישלח בדוא"ל בלבד לכתובת: [email protected]

הזמנות ללא זכאות להחזר –

הזמנות אשר תבוצענה בתעריף אשר אינו כולל זכאות להחזר תחויבנה במלואן עם ביצוע ההזמנה. לא יוענק כל החזר בגין ביטול בכל עת.

הזמנות אלה אינן ניתנות לשינוי ולא ניתן להעביר לילות להוסטלים אחרים של "אברהם".

הזמנות אשר תבוצענה באמצעות סוכנים וסוכני נסיעות מקוונים אחרים תהיינה כפופות לתנאי הביטול אשר יימסרו על ידי הצד השלישי הנדון.

1.2. חיוב בגין אי-הופעה

אם לא יודיע הלקוח בכתב מראש באופן מספיק על ביטול, קרי לפחות 4 ימים טרם הרישום (צ'ק-אין) (בשעה 14:00 שעון ישראל), או לא יגיע (אי-הופעה) למקום האירוח במועד הרישום, תיחשב ההזמנה כולה כמבוטלת, ולא יוצע כל החזר או פיצוי.

 1. התרה על ידי המקום האירוח
 2. מקום האירוח יהיה רשאי להתיר את החוזה באופן חריג בגין עילה מוצדקת, בייחוד, אם
 • ביצוע החוזה לא יתאפשר עקב כוח עליון או נסיבות אחרות אשר אינן תחת אחריותו של מקום האירוח;
 • במסגרת הזמנת החדרים נמסרו פרטים מהותיים כוזבים או שגויים, לדוגמה באשר לזהותו של הלקוח, או מטרתו;
 • תהיה למקום האירוח סיבה מוצדקת להניח כי השימוש של הלקוח בשירותיו של המלון עלול להזיק לפעילות העסקית השוטפת, לבטיחות או למוניטין הפומבי של מקום האירוח, מבלי שסוגיות כאמור תהיינה ניתנות לייחוס ליכולת השליטה או הארגון של מקום האירוח;
 • נודע למקום האירוח כי מצבו הכספי של הלקוח הורע באופן מהותי לאחר חתימת החוזה, בייחוד אם הלקוח לא ישלם את הסכומים המיועדים לתשלום למקום האירוח או שאינו יספק ביטחונות מספיקים וכתוצאה מכך ייתכן סיכון לתביעות התשלום של מקום האירוח;
 1. מקום האירוח יהיה מחויב ליידע את הלקוח אודות מימוש זכות ההתרה בכתב ללא דיחוי.
 2. במקרים של התרה כפי שתואר לעיל לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין נזק.
 3. הגעה ועזיבה, תקנות אחרות לעניין השהות במקום האירוח
 4. הלקוח אינו זכאי לקבלת חדרים ספציפיים מסוימים, אלא אם אישר מקום האירוח את אספקתם של חדרים ספציפיים אלה בכתב.
 5. עבור קבוצות בנות 20 איש או יותר בחדרים בעלי יותר ממיטה אחת, תתבצע הקצאת החדרים על ידי ההוסטל.
 6. החדרים המוזמנים יעמדו לרשות הלקוח החל מן השעה 15:00 ביום ההגעה.
 7. ביום העזיבה יפונו החדרים ויועמדו לרשותו של ההוסטל לא יאוחר מן השעה 11:00.
 8. אם מספר הלקוחות בפועל יעלה על המספר המוזמן והצפוי, לא ניתן יהיה להבטיח את אירוחם של אורחים נוספים אלה. בנוסף, ייתכנו חיובים נוספים בחשבונו של הלקוח.
 9. איננו אכסניית נוער ועל כן אין באפשרותנו לקבל ילדים מתחת לגיל 18 אשר אינם מלווים על ידי הורה. כמובן שמשפחות עם ילדים תתקבלנה בברכה. הלינה בכל חדרי הדורם היא מגיל 18 ומעלה

VIII. הוראות סיום

 1. שינויים או תיקונים בחוזה, בקבלת ההצעה או בתנאים והתניות כלליים אלה יתבצעו בכתב. שינויים או התאמות אשר יתבצעו באופן חד-צדדי על ידי הלקוח יהיו חסרי כל תוקף.
 2. מקום הביצוע והתשלום יהיה משרדו הרשום של ההוסטל.
 3. אם הוראה כלשהי הנכללת בתנאים ובהתניות כלליים אלה של חוזה האירוח הינה או תהפוך בלתי תקפה או בטלה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר ההוראות. בנוסף תחולנה הוראות החוק

AWARDS

אנו מודים לאורחים שלנו על שהכירו אותנו באופן נרחב והמליצו אותנו לפרסים מקומיים ובינלאומיים כה רבים.