074-7010772
הצטרפות למועדוןהתחברות
ישראל
ת"אירושליםנצרתאילת
פיליפינים
מנילהבוהול
abraham logo

תנאי הזמנה

להלן התנאים וההתניות של אברהם הוסטל באילת.

I. תחולה
1. התנאים וההתניות להלן חלים על החוזה לאירוח בהוסטל (המכיל ומחליף את התנאים להלן: חוזה לינה, חוזה קבלת לקוח, חוזה הוסטל, חוזה חדרים, חוזה חדרי הוסטל; יכונה להלן "החוזה") וכן כל השירותים והמוצרים האחרים המוענקים ללקוח (מכיל ומחליף את המונחים להלן: אורח, צד מזמין, שוכר, מפעיל תיירות, סוכן) על ידי אברהם הוסטל באילת.

רח' שפיפון 3

אברהם הוסטל אילת

2. תנאים חורגים, לרבות ככל שהינם נכללים בתנאים ובהתניות הכלליים של הלקוח, לא יחולו, אלא אם אושרו במפורש על ידי ההוסטל בכתב.

II. חתימת החוזה

1. עם בקשתו של הלקוח לביצוע הזמנה, ייווצר חוזה באמצעות אישורה התואם של ההזמנה על ידי ההוסטל.

2. השותפים לחוזה הינם ההוסטל והלקוח. אם ההזמנה בוצעה על ידי צד שלישי מטעמו של הלקוח, יישא צד זה בחבות כלפי ההוסטל במשותף עם הלקוח ובנפרד ממנו בגין כל ההתחייבויות הנובעות מן החוזה, אם נמצאת ברשותו של ההוסטל הצהרה תואמת אשר ניתנה על ידי הצד השלישי. ללא קשר לאמור לעיל, כל צד מזמין מחויב להעביר את הפרטים הקשורים להזמנה ללקוח, ובייחוד תנאים והתניות אלה.

3. השכרת משנה והשכרה חוזרת של חדרים והשימוש בהם למטרות כלשהן למעט האירוח דורשים את הסכמתו המוקדמת בכתב של ההוסטל.

4. הזמנות תתבצענה בידי אנשים בעלי כשירות משפטית לחתום על חוזים בלבד.

5. בעת הזמנת מיטות בחדר משותף, ינסה אברהם הוסטל לשכן אנשים המופיעים באותה הזמנה באותו החדר, אולם לא ניתן להבטיח זאת.

6. חוזה זה דורש ציות לגרסה המעודכנת ביותר של כללי הבית. ניתן להוריד תנאים אלה מאתר האינטרנט של ההוסטל – www.abraham.travel.

7. משך השהייה המקסימלי בנכס לתקופה קלנדרית של 3 חודשים מוגבל ללא יותר מ-21 ימים בחדר פרטי, או לא יותר מ-14 ימים בחדר משותף. כל הארכה של מגבלת השהייה המקסימלית, בין אם הוצעה כחלק מההזמנה המקורית, או שתוסכם במועד מאוחר יותר, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנכס ועשויה להשתנות בכל עת.

III. שירותים, מחירים, תשלום

1. ההוסטל מחויב לדאוג לזמינותם של החדרים המוזמנים לפי תנאים והתניות אלה ולספק את השירותים המוסכמים.

2. ההוסטל יהיה רשאי, מסיבות מהותיות, לשכן את הלקוח בהוסטל אחר בעל סטנדרטים ושירותים שווי ערך תמורת המחיר המוסכם באופן בלתי חוזר, אם האירוח בהוסטל המוזמן אינו אפשרי.

3. הלקוח מחויב לשלם את המחירים החלים או המוסכמים באשר לאירוח ולשירותים הנוספים בהם נעשה שימוש על ידי הלקוח, בהתאמה. הוראה זו חלה גם על שירותים והוצאות של ההוסטל כלפי צדדים שלישיים, אשר תיגרמנה כתוצאה מביצוע השירותים אשר יוענקו על פי בקשת הלקוח.

4. ההוסטל רשאי לשנות את המחירים, אם יהיה ברצונו של הלקוח לשנות במועד מאוחר יותר את מספר החדרים המוזמנים, את השירותים או את משך השהות בהוסטל.

5. ההוסטל רשאי לבקש, במועד חתימת החוזה או לאחר מכן, פקדון בצורה של כרטיס אשראי בתוקף לביטחון, ומחזיקים בזכות להחזיק זמנית בסכום מוגדר מסוים טרם ההגעה, אלא אם ההזמנה תבוצע בתעריף אשר אינו כולל זכות לקבלת החזר. אם ההזמנה תבוצע בתעריף אשר אינו כולל זכות לקבלת החזר – נדרש תשלום מראש.

6. הסכום הכולל, בניכוי הפיקדונות האפשריים, כפי שיפורט בחשבון לפי סעיפים, יהפוך בר-פירעון במועד ההגעה, אלא אם יוסדר אחרת קודם לכן.

IV. התרה על ידי הלקוח דמי ביטול וחיוב בגין אי-הופעה

1. ההוסטל מעניק ללקוח את הזכות להתיר את החוזה בכל עת. בהקשר זה תחולנה ההוראות להלן:

1.1. ביטול

ביטולים אשר יבוצעו עד 72 שעות טרם מועד ההגעה לא יהיו כרוכים בדמי ביטול, אלא אם ההזמנה בוצעה בתעריף "הזמינו יותר חיסכו יותר!", כאשר במקרה האמור ביטולים אשר יבוצעו עד 14 ימים לפני ההגעה לא יהיו כרכים בדמי ביטול..

עבור ביטולים אשר יבוצעו פחות מ-72 שעות טרם מועד ההגעה יהיה ההוסטל רשאי לגבות דמי ביטול אשר סכומם יהיה שווה למחירו המוסכם של הלילה הראשון.

בקשות לביטול חייבות להתבצע בכתב ולהישלח בדוא"ל בלבד לכתובת: [email protected]

הזמנות ללא זכאות להחזר –

הזמנות אשר תבוצענה בתעריף אשר אינו כולל זכאות להחזר תחויבנה במלואן עם ביצוע ההזמנה. לא יוענק כל החזר בגין ביטול.

הזמנות אלה אינן ניתנות לשינוי ולא ניתן להעביר לילות להוסטלים אחרים של "אברהם".

הזמנות אשר תבוצענה באמצעות סוכנים וסוכני נסיעות מקוונים אחרים תהיינה כפופות לתנאי הביטול אשר יימסרו על ידי הצד השלישי הנדון.

1.2. חיוב בגין אי-הופעה

אם לא יודיע הלקוח בכתב מראש באופן מספיק על ביטול, קרי לפחות 72 שעות טרם הרישום (צ'ק-אין) (בשעה 15:00 שעון ישראל), או לא יגיע (אי-הופעה) להוסטל במועד הרישום, תיחשב ההזמנה כולה כמבוטלת והאורח יחויב בתשלום בסכום השווה לחיובים אשר יחולו על הלילה הראשון של הזמנתו. אם ההזמנה בוצעה בתעריף אשר אינו מזכה בהחזר, לא יוצע כל החזר או פיצוי.

V. התרה על ידי ההוסטל

1. ההוסטל יהיה רשאי להתיר את החוזה באופן חריג בגין עילה מוצדקת, בייחוד, אם

• ביצוע החוזה לא יתאפשר עקב כוח עליון או נסיבות אחרות אשר אינן תחת אחריותו של ההוסטל;

• במסגרת הזמנת החדרים נמסרו פרטים מהותיים כוזבים או שגויים, לדוגמה באשר לזהותו של הלקוח, או מטרתו;

• תהיה להוסטל סיבה מוצדקת להניח כי השימוש של הלקוח בשירותיו של המלון עלול להזיק לפעילות העסקית השוטפת, לבטיחות או למוניטין הפומבי של ההוסטל, מבלי שסוגיות כאמור תהיינה ניתנות לייחוס ליכולת השליטה או הארגון של ההוסטל;

• נודע להוסטל כי מצבו הכספי של הלקוח הורע באופן מהותי לאחר חתימת החוזה, בייחוד אם הלקוח לא ישלם את הסכומים המיועדים לתשלום להוסטל או שאינו יספק ביטחונות מספיקים וכתוצאה מכך ייתכן סיכון לתביעות התשלום של ההוסטל;

2. ההוסטל יהיה מחויב ליידע את הלקוח אודות מימוש זכות ההתרה בכתב ללא דיחוי.

3. במקרים של התרה כפי שתואר לעיל לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין נזק.

VI. הגעה ועזיבה, תקנות אחרות לעניין השהות בהוסטל

1. הלקוח אינו זכאי לקבלת חדרים ספציפיים מסוימים, אלא אם אישר ההוסטל את אספקתם של חדרים ספציפיים אלה בכתב.

2. עבור קבוצות בנות 20 איש או יותר בחדרים בעלי יותר ממיטה אחת, תתבצע הקצאת החדרים על ידי ההוסטל.

3. החדרים המוזמנים יעמדו לרשות הלקוח החל מן השעה 15:00 ביום ההגעה.

4. ביום העזיבה יפונו החדרים ויועמדו לרשותו של ההוסטל לא יאוחר מן השעה 11:00.

5. אם מספר הלקוחות בפועל יעלה על המספר המוזמן והצפוי, לא ניתן יהיה להבטיח את אירוחם של אורחים נוספים אלה. בנוסף, ייתכנו חיובים נוספים בחשבונו של הלקוח.

6. איננו אכסניית נוער ועל כן אין באפשרותנו לקבל ילדים מתחת לגיל 18 אשר אינם מלווים על ידי הורה. כמובן שמשפחות עם ילדים תתקבלנה בברכה. הלינה בכל חדרי הדורם היא מגיל 18 ומעלה

VIII. הוראות סיום

1. שינויים או תיקונים בחוזה, בקבלת ההצעה או בתנאים והתניות כלליים אלה יתבצעו בכתב. שינויים או התאמות אשר יתבצעו באופן חד-צדדי על ידי הלקוח יהיו חסרי כל תוקף.

2. מקום הביצוע והתשלום יהיה משרדו הרשום של ההוסטל.

3. אם הוראה כלשהי הנכללת בתנאים ובהתניות כלליים אלה של חוזה האירוח בהוסטל הינה או תהפוך בלתי תקפה או בטלה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר ההוראות. בנוסף תחולנה הוראות החוק.

AWARDS

אנו מודים לאורחים שלנו על שהכירו אותנו באופן נרחב והמליצו אותנו לפרסים מקומיים ובינלאומיים כה רבים.

תצוגת 360 מעלות של הלאונג'